"ДИЕЙТ" ЕООД
счетоводни и правни услуги

Част от счетоводните услуги, които може да Ви предложим са:

АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:

 1. Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи;
 2. Контрол за съответствието на първичните счетоводни документи с българското счетоводно и данъчно законодателство;
 3. Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
 4. Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно изискванията на българското счетоводно и данъчно законодателство;
 5. Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС;
 6. Изготвяне и подаване на VIES декларации;
 7. Интрастат;
 8. Отчитане на сделки в европейската общност;
 9. Тристранни операции;
 10. Внос;
 11. Износ;
 12. Отчитане на активи. Инвентаризации. Данъчен и счетоводен амортизационен план;
 13. Обработка на документи за командировка в страната и чужбина;
 14. Отчитане на материални запаси;
 15. Обработка на банкови извлечения;
 16. Изготвяне на платежни нареждания за данъчните и осигурителни задължения на фирмата;
 17. Следене на разчетите с клиенти и доставчици;
 18. Лизинг;
 19. Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;
 20. Междинно счетоводно приключване (месечно, тримесечно) ;
 21. Годишно счетоводно приключване;
 22. Извършване на допълнителни счетоводни услуги, съгласно изискванията на клиента.

ЕДНОКРАТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ:

 • Годишно счетоводно приключване;
 • Попълване на ГФО и ГДД на юридически лица и ЕТ;
 • Попълване на ГДД на физически лица.